تحقق رؤیای مدیریت پروژه از راه دور – معرفی ابزار ترلو

تحقق رؤیای مدیریت پروژه از راه دور – معرفی ابزار ترلو

ترلو تحقق رؤیای مدیریت پروژه از راه دور ‌ مدیریت پروژه‌ها به خصوص اگر به صورت گروهی انجام شوند کار بسیار دشواری است. اینکه بتوانید کارها را بین اعضای گروه هماهنگ کنید و طبق یک برنامه معین پیش بروید خودش می‌تواند تبدیل به یک مشکل بزرگ شود. بدون وجود چنین مدیریتی ممکن...