رداکسیر

همه افرادی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، حق دارند فارغ از مذهب، فرهنگ یا بیماری‌شان، بهترین خدمات بهداشتی و درمانی را دریافت کنند. اگرچه تمامی کارکنان نظامسلامت نسبت به این موضوع آگاهی دارند، گاهی دانش ناکافی یا نگرش اشتباه موجب قضاوت بیماران و تبعیض نسبت به آنان می‌شود و این رفتارهای تبعیض‌آمیز می‌تواند افراد را از مراجعه به مراکز درمانی باز دارد. طرح کشوری کاهش تبعیض ایدز در میان دانشجویان در بستری دانشجویی-داوطلبانه، فرصت انجام فعالیت‌هایی چالش‌برانگیز را برای دانشجویان علوم پزشکی فراهم می‌آورد که در نهایت منجر به تغییر نگرش و رفتار ایشان در حیطه اچ‌آی‌وی/ ایدز و تبعیض نسبت به کسانی که با اچ‌آی‌وی/ایدز زندگی می‌کنند، می‌شود. در حال حاضر این طرح در فاز بتا قرار دارد و برای تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.